Menu
Menu
Tento web používá soubory cookies V pořádku Další informace
LOGO

Oficiální český eshop Meopta

 0

Celkem

0 Kč

Váš košík je prázdný

Další obsah

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
obchodní společnosti Meopta – optika, s.r.o., se sídlem Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, IČ 47677023, DIČ CZ47677023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51239 (dále též jen „Prodávající“).
1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), na které byla mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady a z převzaté záruky za jakost.
1.2 Tento Reklamační řád se vztahuje pouze na Zboží zakoupené Kupujícím ve firemní prodejně Prodávajícího nacházející se na adrese Meopta – optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, či na internetovém obchodě nacházejícím se na adrese eshop.meopta.cz.
1.3 Tento Reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s ním řádně seznámen. 
1.4 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
2 ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
2.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2 Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
3 VADY ZBOŽÍ
3.1 Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
3.2 Při osobním odběru Kupujícím ve Firemní prodejně, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího. Převzetí zboží zákazník stvrzuje vlastnoručním podpisem dodacího listu. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání kupní smlouvy dle § 2103 občanského zákoníku.
3.3 Při přebírání je Kupující povinen zkontrolovat Zboží, včetně dokumentace k němu a seznámit se s obsluhou, dále si musí ověřit zejména, zda je řádně vyplněn záruční list s vyznačením data prodeje a doklad o prodeji (účtenka).
3.4 Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit osobně ve firemní prodejně na adrese Meopta – optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Meopta – optika, s.r.o. – Reklamační oddělení, Kabelíkova 1, 750 02 Přerov.
3.5 V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo autorizovanému servisu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), detailní popis reklamované závady a správné a úplné kontaktní údaje Kupujícího (doručovací adresa, telefon, email), kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.
3.6 Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo firemní prodejně společnosti Meopta – optika, s.r.o.
3.6.1 Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
3.6.2 Pokud se nejedná o případy uplatnění zákonné odpovědnosti za vady, je Kupující povinen při reklamaci (ať už na firemní prodejně, či prostřednictvím přepravní služby) předložit kopii prodejního dokladu, originál záručního listu, originál certifikátu prodloužené záruky (v případě, že takové je uplatňována), podrobný popis závady a správné a úplné kontaktní údaje Kupujícího (doručovací adresa, telefon, email).
3.7 Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
– mechanickým poškozením Zboží
– nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením,
– nesprávným užíváním,
– užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, případně pokyny na prodejně
– užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
– používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
– opotřebením výrobku nebo jeho částí způsobené běžným používáním,
– neodbornou instalací a obsluhou,
– pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
3.8 Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
3.9 Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
3.10 Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího vytknout vady Zboží v zákonné lhůtě tím není dotčeno.
3.11 Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
3.12 Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v tomto reklamačním řádu.
4 ZÁRUČNÍ DOBA
4.1 Kupující je oprávněn u Prodávajícího uplatnit právo z vady, která se u Zboží projeví, resp. vyskytne.
4.2 Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v oprávněné záruční opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
4.3 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v průběhu řádné reklamační lhůty.
4.4 Prodávající nabízí následující typy záruk za jakost:
– Zákonná záruka,
– Prodloužená desetiletá záruka,
– Nadstandartní záruka, a
– Prodloužená třicetiletá záruka.
4.5 Všechny typy záruk za jakost, které Prodávající poskytuje nad rámec jeho zákonných povinností, se řídí pouze tímto Reklamačním řádem.
4.6 Záruka za jakost se nevztahuje na příslušenství Zboží, spotřební materiál a na opotřebení Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním.
4.6.1 Příslušenstvím se rozumí krytky očnic a objektivů, stativový adaptér, brašny, binokulární konvertor, redukce, fotoadaptéry a adaptér MeoPix, apod.
4.6.2 Spotřebním materiálem se rozumí např. baterie apod.
4.7 Zákonná záruka
4.7.1 Zákonná záruční doba činí dva (2) roky. Tato záruční doba se přednostně řídí občanským zákoníkem a Zákonem.
4.7.2 Kupující, nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 2 tohoto Reklamačního řádu
4.7.2.1 může požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci; dále
4.7.2.2 má právo na dodání nového Zboží nebo výměnu jeho součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad; a dále
4.7.2.3 pokud od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
4.7.3 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
4.7.4 V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.
4.7.5 Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
4.8 Prodloužená desetiletá záruka
4.8.1 Celková doba trvání této záruky je deset (10) let. Tato prodloužená desetiletá záruka se řídí pouze tímto Reklamačním řádem a je poskytována pouze na vybrané Zboží.
4.8.2 Prodloužená desetiletá záruka se skládá ze dvou částí – dvou (2) let zákonné záruky dle čl. 4.7 a z rozšíření o dalších osm (8) let navíc, které jako garanci kvality poskytuje Prodávající. Rozšíření záruky bezprostředně navazuje na zákonnou záruku.
4.8.3 V rozšiřující části této záruky, tj. navazujících osmi letech, budou bezplatně odstraněny pouze vady prokazatelně způsobené vadou materiálu nebo vadným provedením Zboží.
4.8.4 Kupující je povinen vadu Zboží Prodávajícímu v rámci reklamační lhůty dle čl. 4.8.2 vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od jejího zjištění. Na pozdější reklamace nemusí Prodávající brát ohled.
4.8.5 Řádně a oprávněně vytčené vady uvedené v čl. 4.8.3 budou odstraněny opravou Zboží, výměnou vadné součásti Zboží, výměnou za nové Zboží bez vad, případně přiměřenou slevou z kupní ceny. Způsob odstranění vady je oprávněn zvolit pouze Prodávající.
4.8.6 Tato záruka může být Kupujícím uplatněna pouze na Zboží vyrobené po 1. 12. 2010.
4.8.7 Prodlouženou desetiletou záruku může Kupující získat pouze v případě, že tento typ záruky Prodávající k danému Zboží nabízí, a současně pokud je Zboží zaregistrováno do třiceti (30) dnů ode dne koupě, a to online na www.meoptasportsoptics.com nebo vyplněním a odesláním přiloženého formuláře (dále jen „řádná registrace“). Bez řádné registrace Zboží platí záruka uvedená v záručním listě. Prodloužená záruka je přenosná. Držitel Prodlouženou desetiletou záruku prokazuje předložením certifikátu prodloužené záruky.
4.9 Nadstandartní záruka
4.9.1 Celková doba trvání této záruky je deset (10) let. Tato prodloužená desetiletá záruka se řídí pouze tímto Reklamačním řádem a je poskytována pouze na vybrané Zboží.
4.9.2 Prodloužená desetiletá záruka se skládá ze dvou částí – dvou (2) let zákonné záruky dle čl. 4.7 a z rozšíření o dalších osm (8) let navíc, které jako garanci kvality poskytuje Prodávající. Rozšíření záruky bezprostředně navazuje na zákonnou záruku.
4.9.3 V rozšiřující části této záruky, tj. navazujících osmi letech, budou bezplatně odstraněny pouze vady prokazatelně způsobené vadou materiálu nebo vadným provedením Zboží.
4.9.4 Kupující je povinen vadu Zboží Prodávajícímu v rámci reklamační lhůty dle čl. 4.9.2 vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od jejího zjištění. Na pozdější reklamace nemusí Prodávající brát ohled.
4.9.5 Řádně a oprávněně vytčené vady uvedené v čl. 4.9.3 budou odstraněny opravou Zboží, výměnou vadné součásti Zboží, výměnou za nové Zboží bez vad, případně přiměřenou slevou z kupní ceny. Způsob odstranění vady je oprávněn zvolit pouze Prodávající.
4.10 Prodloužená třicetiletá záruka
4.10.1 Celková doba trvání této záruky je třicet (30) let. Tato prodloužená třicetiletá záruka se řídí pouze tímto Reklamačním řádem a je poskytována pouze na vybrané Zboží.
4.10.2 Prodloužená třicetiletá záruka se skládá ze dvou částí – deseti (10) let nadstandartní záruky dle čl. 4.9 a z rozšíření o dalších dvacet (20) let navíc, které jako garanci kvality poskytuje Prodávající. Rozšíření záruky bezprostředně navazuje na nadstandartní záruku.
4.10.3 V rozšiřující části této záruky, tj. navazujících dvaceti letech, budou bezplatně odstraněny pouze vady prokazatelně způsobené vadou materiálu nebo vadným provedením Zboží.
4.10.4 Kupující je povinen vadu Zboží Prodávajícímu v rámci reklamační lhůty dle čl. 4.10.2 vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od jejího zjištění. Na pozdější reklamace nemusí Prodávající brát ohled.
4.10.5 Řádně a oprávněně vytčené vady uvedené v čl. 4.10.3 budou odstraněny opravou Zboží, výměnou vadné součásti Zboží, výměnou za nové Zboží bez vad, případně přiměřenou slevou z kupní ceny. Způsob odstranění vady je oprávněn zvolit pouze Prodávající.
4.10.6 Tato záruka může být Kupujícím uplatněna pouze na Zboží vyrobené po 1. 12. 2010.
4.10.7 Prodlouženou třicetiletou záruku může Kupující získat pouze v případě, že tento typ záruky Prodávající k danému Zboží nabízí, a současně pokud je Zboží zaregistrováno do třiceti (30) dnů ode dne koupě, a to online na www.meoptasportsoptics.com nebo vyplněním a odesláním přiloženého formuláře (dále jen „řádná registrace“). Bez řádné registrace Zboží platí záruka uvedená v záručním listě. Prodloužená záruka je přenosná. Držitel Prodlouženou desetiletou záruku prokazuje předložením certifikátu prodloužené záruky.
5 VYŘÍZENÍ REKLAMACE
5.1 Lhůty 
5.1.1 Při oprávněné reklamaci uplatněné v rámci zákonné záruční doby (čl. 4.7) činí lhůta pro vyřízení takové reklamace třicet (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. ode dne uplatnění reklamace na firemní prodejně či ode dne převzetí reklamovaného Zboží od přepravní služby, příp. od okamžiku stanoveného dle čl. 5.3.
5.1.2 Při oprávněné reklamaci uplatněné v rámci nadstandartní, prodloužené desetileté či prodloužené třicetileté záruční doby (čl. 4.8, 4.9 a 4.10) po uplynutí zákonné záruční doby (čl. 4.7) činí lhůta pro vyřízení reklamace šedesát (60) kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, tj. ode dne uplatnění reklamace na firemní prodejně či ode dne převzetí reklamovaného Zboží od přepravní služby, příp. od okamžiku stanoveného dle čl. 5.3.
5.1.3 Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dni uplatnění reklamace v souladu s § 605 odst. 1 občanského zákoníku.
5.2 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
5.3 Kupující je povinen předat Zboží k reklamaci Prodávajícímu kompletní, včetně dokladů uvedených v čl. 3.6.1 a 3.6.2. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní, a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace počíná až dodáním chybějících částí či dokladů.
5.4 Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol – který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu (v případě osobní reklamace na firemní prodejně Prodávajícího). V reklamačním protokolu jsou vedeny informace, jako např. kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován, příp. jaký způsob reklamace byl zvolen Prodávajícím. Pokud Kupující Zboží k uplatnění reklamace zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol emailem.
5.5 V případě, že oprávněně reklamovaný výrobek již není v produkci a oprava není možná, vyhrazuje si Prodávající právo vyměnit jej za technicky nejbližší výrobek z aktuálního sortimentu sportovní optiky.
5.6 Prodávající je plně oprávněn rozhodnout o oprávněnosti každé uplatněné reklamace.
5.7 V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu, případně zároveň navrhne cenu opravy zboží dle posouzení servisu. Kupující je pak povinen do pěti (5) pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení sdělit, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se Kupující ve stanové lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.
5.8 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o dobu trvání reklamace neprodlužuje.
5.9 Prodávající má v případě neoprávněné reklamace nárok požadovat náhradu nákladů spojených s takovou reklamací po Kupujícím.
6 ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE
6.1 Prodávající není povinen přijmout Zboží k reklamaci, pokud Zboží není kompletní, včetně dokladů uvedených v čl. 3.6.1 a 3.6.2.
6.2 Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
6.3 Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
6.4 Na jakýkoliv výrobek ze sortimentu sportovní optiky Prodávajícího zakoupený v USA a v Kanadě přímo u společnosti Meopta U.S.A., Inc. či u jejího distributora, je poskytovaná záruka společností Meopta U.S.A., Inc., a proto musí být reklamace uplatněna výhradně u společnosti Meopta U.S.A., Inc. V případě záručního a pozáručního servisu je třeba se obrátit na oddělení péče o zákazníky společnosti Meopta U.S.A: Meopta U.S.A. Inc. – 50 Davis Drive – Hauppage, New York, 11788 – U.S.A.; tel: 800-828-8928; email: customerservice@meopta.com.
7 VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY
7.1 Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
7.2 Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
7.3 Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí spolehlivě prokázat svou totožnost dokladem opatřeným jeho fotografií.
7.4 V případě nevyzvednutí (oprávněně či neoprávněně) reklamovaného Zboží do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla reklamace vyřízena, souhlasí Kupující s tím, že je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva o skladování dle § 2415 a násl. občanského zákoníku.
7.4.1 Za každý započatý den uskladnění Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu skladné ve výši 50,- Kč. Skladné je Kupující povinen zaplatit na výzvu Prodávajícího, nejpozději však spolu s vyzvednutím Zboží od Prodávajícího.
7.4.2 Prodávající není povinen Zboží Kupujícímu vydat, pokud mu Kupující neprokáže, že skladné v plné výši již zaplatil.
7.4.3 Prodávající je povinen Zboží skladovat po dobu tří (3) měsíců. V případě, že si Kupující Zboží v této době nevyzvedne, oznámí mu Prodávající, že mu náleží ještě lhůta jeden (1) měsíc než Zboží svépomocí prodá třetí osobě v souladu s § 2428 občanského zákoníku.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 31. prosince 2015 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.