Informace o ochraně osobních údajů

Na základě těchto informací o zpracování osobních údajů, poskytovaných prodávající společností Meopta s.r.o., se sídlem Kabelíkova 2682/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 191 96 661, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 51239 („my“) Vás, naše zákazníky a další osoby, informujeme, jak zpracováváme osobní údaje.

Provozujeme E-shop na webových stránkách https://eshop.meopta.cz/ („E-shop“ nebo „web“), při jehož využívání může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, pokud u nás nakupujete zboží, kontaktujete nás nebo společně jiným způsobem jednáme a komunikujeme.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Na E-shopu může docházet také k ukládání souborů cookies, přičemž informace o užívání cookies a obdobných technologií jsou obsaženy v samostatných Informacích o souborech cookies. Kdykoli hovoříme o zpracování na našem webu, míříme také na zpracování v našich dalších online prezentacích.

A. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména v případě, že se rozhodnete na našem E-shopu nakoupit zboží nebo si například registrovat uživatelský účet. Případně v průběhu interakce s E-shopem.

Námi zpracovávané údaje jsme pro přehlednost rozdělili do několika kategorií, na které se v tomto dokumentu dále odkazujeme:

 • Identifikační údaje, jako jsou například jméno, příjmení nebo uživatelské jméno. V případě velkoobchodních zákazníků zpracovanými údaji jsou IČ, DIČ. Tyto jsou potřebné pro objednávky našich produktů či zajištění registrace a pro zajištění identifikace pro komunikace (viz účely níže).
 • Kontaktní údaje, jako jsou například adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto jsou potřebné pro komunikaci s Vámi. Zároveň se může jednat také o Vaše fakturační údaje.
 • Údaje o nákupu a plnění vzájemného vztahu, jako jsou například číslo objednávky, čas objednávky, platební metoda, faktury, hodnota objednávek, informace o úhradě, informace pro prodejce, které uvedete, údaje potřebné pro vyřízení reklamací a dalších nároků či odstoupení od smlouvy.
 • Údaje o dodání, jako jsou doručovací adresa, výše dobírky.
 • Údaje o uživatelském účtu, jako je identifikace uživatelského účtu, datum registrace, heslo, informace uložené v rámci užívání uživatelského účtu.
 • Údaje o komunikaci, tj. informace o komunikaci s Vámi, jako jsou například e-maily, chaty apod.
 • Údaje o užití E-shopu, tj. informace o užití E-shopu a Vašem chování na E-shopu, jako jsou například IP adresy a logy z HTTP protokolu o užití E-shopu získané prostřednictvím Vašeho zařízení užitého k přístupu na E-shop, informace o zachovaném nedokončeném nákupu na E-shopu a další.
 • Údaje z cookies, tj.  údaje získané z cookies a obdobných technologií, které užíváme. Pro více informací o jejich užití si prosím přečtěte naše Informace o souborech cookies.

B. Účely zpracování osobních údajů

B.1 Plnění vzájemného smluvního vztahu

Osobní údaje primárně zpracováváme, abychom splnili vzájemné smluvní povinnosti mezi Vámi a námi (doručení objednávky, evidence objednávky a její uhrazení, kontaktování v souvislosti s objednávkou, vyřízení reklamací a dalších požadavků, případně další činnosti související s plněním práv a povinností dle uzavřené smlouvy), a to na základě smlouvy, která vznikla ve chvíli, kdy jsme Vám potvrdili objednávku, respektive kdy došlo k uzavření smlouvy na našem E-shopu. Součástí tohoto účelu Vám budeme také zasílat případné e-maily o plnění vzájemného smluvního vztahu, tedy zda je objednávka připravena k vyzvednutí, informace o fakturách apod. Pokud se v průběhu dokončení objednávky na E-shopu rozhodnete registrovat v E-shopu, je tento účel popsán v B.2 tohoto dokumentu.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o nákupu a plnění vzájemného vztahu, Údaje o dodání, Údaje o komunikaci, Údaje o užití E-shopu.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytnout našim partnerům, kteří nám pomáhají se zpracováním Vašich plateb pro produkty a služby, které jste si objednali. V takovém případě využíváme platební bránu GoPay, se kterou sdílíme Vaše informace, abychom Vás mohli správně identifikovat a přiřadit.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a nezbytnost učinit kroky na Vaši žádost před uzavřením smlouvy, nebo v případě, kdy nejste přímo stranou této smlouvy (pokud jste např. zaměstnanci zákazníka v rámci velkoobchodu), náš oprávněný zájem na plnění jakékoli uzavřené smlouvy.

Údaje jsou zpracovány po dobu uzavřené smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností z takové smlouvy. Doba zpracování se případně může změnit v případech, kdy budou z objednávky řešeny reklamace či jiné nároky.

B.2 Uživatelský účet

Ať už se rozhodnete registrovat uživatelský účet na E-shopu, nebo si jej vytvoříte při dokončení objednávky v souvislosti s předešlým účelem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely vytvoření uživatelského účtu, umožnění jeho správy a zajištění jeho funkčnosti. I v rámci tohoto účelu od nás můžete obdržet e-mailové zprávy, které souvisí s Vašim uživatelským účtem.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o uživatelském účtu, Údaje o užití E-shopu.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi, která vzniká právě samotnou registrací a odsouhlasení podmínek užívání tohoto uživatelského účtu.

Údaje jsou zpracovány po dobu existence uživatelského účtu, přičemž zrušit si jej můžete, pokud nás kontaktujete na e-mailové adrese meopta@meopta.cz. Smazáním uživatelského účtu nedojde k výmazu Údajů o nákupu a plnění vzájemného vztahu vyplývajícího z jednotlivých objednávek, neboť zpracování těchto informací je potřebné pro další účely.

B.3 Interní evidence, statistika a ochrana našich práv

Můžeme zpracovávat Vaše údaje za účelem vedení interních evidencí v naší společnosti, zaznamenávání provedených plateb, tvorby statistických zpráv, ochrany našich práv a právních nároků, a pro zajištění, že se můžeme bránit proti Vašim případným nárokům.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o nákupu a plnění vzájemného vztahu, Údaje o dodání, Údaje o uživatelském účtu, Údaje o komunikaci, Údaje o užití E-shopu.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na vedení interní evidence, statistiky a ochraně našich práv. Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání promlčecích lhůt, což standardně bývá 10 let od vzniku případných událostí, od kterých se promlčení počítá. 

B.4 Newslettery a obchodní sdělení

Na našem E-shopu se můžete přihlásit k newsletteru nebo se do něj můžete zařadit za předpokladu, že dokončíte objednávku a neodmítnete zasílání obchodních sdělení. V rámci tohoto účelu tak od nás budete dostávat e-mailové zprávy, které jsou odlišné od plnění smluvního vztahu.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o nákupu a plnění vzájemného vztahu (pokud jste zákazníkem).

Právním základem pro toto zpracování je:

 • Náš oprávněný zájem, který spočívá v přímém marketingu, a to za předpokladu, že jste našim zákazníkem a před dokončením objednávky jste neklikl na odkaz „Nepřeji si odebírat newslettery“ a „Nezasílat dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky“, případně na odkazy s obdobnou textací, prostřednictvím které odmítnete zasílání obchodních sdělení.
 • Váš souhlas, a to za předpokladu, že se přihlásíte přes E-shop k odběru našeho newsletteru.

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let od získání kontaktu, a to ať už pro účely souhlasu, tak pro účely přímého marketingu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat, a to v každém jednotlivém newsletteru, nebo pokud nás kontaktujete. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před uděleným souhlasem. Obdobně bude postupovat také v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

B.5 Kontaktní formuláře

Na E-shopu se nachází rovněž kontaktní formulář, prostřednictvím kterého nás můžete kontaktovat například, pokud potřebujete pomoci s výběrem, či se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

V takovém případě budeme zpracovávat Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o komunikaci.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem, který spočívá v zajištění vzájemné komunikace a vyřízení Vašich dotazů. Pokud jste však našim zákazníkem, nebo se bude jednat o uzavření smlouvy, je právním základem plnění smlouvy, a to v souladu s účelem B.1 či B.2 těchto podmínek.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu, případě pro další účely, pokud jde o plnění smlouvy.

B.6 Plnění právních povinností

Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom splnili naše právní povinnosti, zejména v oblasti daňové a účetní. Na každé objednávce musíme vystavit fakturu, evidovat si účetnictví, odvést daně apod. Současně potřebujeme být připraveni poskytovat součinnost státním orgánům, pokud k tomuto budeme povinni podle zákona. Například v souvislosti s plněním povinností dle zákona o ochraně spotřebitele.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o nákupu a plnění vzájemného vztahu, Údaje o dodání, Údaje o uživatelském účtu, Údaje o komunikaci, Údaje o užití E-shopu, a to vždy v rozsahu, který vyžadují konkrétní právní předpisy.

Právním základem pro toto zpracování je plnění našich právních povinností. Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy. Například v oblasti účetnictví a daní je tato doba až 10 let, a to s ohledem na možné kontroly.

B.7 Provoz E-shopu a jeho bezpečnost (nezbytnost)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro zajištění fungování E-shopu a zajištění jeho bezpečnosti. Zpracování Vašich osobních údajů tak může sloužit také k tomu, aby E-shop fungoval tak, jak očekáváte, vše se správně zobrazovalo a jeho procházení bylo bezpečné.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o užití E-shopu a Údaje z cookies.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádném fungování a bezpečném provozu našeho E-shopu. Údaje jsou zpracovávány zpravidla po dobu Vaší návštěvy na webu, nanejvýše po dobu 1 roku od jejich získání. Pokud jsou rovněž zpracovávány data prostřednictvím cookies, jsou informace o užívání cookies a obdobných technologií jsou obsaženy v samostatných Informacích o souborech cookies.

C. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

V průběhu zpracování osobních údajů můžeme využít také další externí subjekty, které nám pomáhají se zpracováním osobních údajů, nebo jim pro účely splnění vzájemného vztahu musíme osobní údaje předat. Těmto subjektům se říká příjemci osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • přepravní společnosti, které zajišťují přepravu zboží a společnosti, které zajišťují doručení zboží;
 • společnost zajišťující technické zajištění pro přepravu, jako je štítkování pro dopravce;
 • společnost GoPay s.r.o. která zajišťují realizaci online plateb (v takovém případě je však tato společnost samostatným správcem osobních údajů);
 • společnost, která zajišťuje provoz E-shopu a další služby v souvislosti s provozováním E-shopu, jako například odesílání zboží a chod uživatelského účtu;
 • poskytovatelé doplňku v rámci platformy, na které je E-shop provozován;
 • CRM nástroj Leadhub pro rozesílání newsletterů a automatizovaných e-mailů;
 • Společnost Poctivá agentura s.r.o., která zajišťuje služby spojené s marketingem, reklamou a nastavováním platformy, na které je E-shop provozován;
 • Společnost Heureka Group a.s.,v rámci dotazníku Ověřeno zákazníky;
 • orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány, které nás k předání osobních údajů vyzvou v rámci účelu „Plnění právních povinností“, pokud jsme k tomuto povinni na základě příslušné legislativy (zejména orgány správy, policejní orgány, Česká obchodní inspekce a soudní orgány).

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s poskytovateli nástrojů, které nám poskytují soubory cookies, případně další služby, které souvisí s používáním cookies a skriptů na E-shopu. Konkrétní seznam takových poskytovatelů je uveden v Informacích o souborech cookies.

Pokud sdílíme Vaše osobní údaji se správci a zpracovateli ve třetích zemích (mimo EHP), činíme tak jen v případě, kdy je zde rozhodnutí Evropské komise, že určitá země mimo EHP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů, včetně případů, kdy správci či zpracovatelé přijali dodatečná opatření ochrany údajů, například Závazná podniková pravidla (BCR) nebo Standardní smluvní doložky (SCC).

D. Vaše práva při zpracování a možnost jejich výkonu

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva uvedená v následujících odstavcích. Máte právo (i) požadovat přístup k Vašim osobním údajům; (ii) odvolat Váš souhlas; (iii) požadovat opravu Vašich osobních údajů; (iv) požadovat výmaz Vašich osobních údajů; (v) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů; (vi) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů; (vii) uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; nebo (viii) uplatnit stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať už se jedná o otázku, výkon práv, zaslání stížnosti k našim rukám apod. se můžete obracet na emailovou adresu meopta@meopta.com.

Vaše žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu, nanejvýše do ve lhůtě 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. Vždy Vás samozřejmě informujeme o jakémkoli takovém prodloužení a jeho důvodu.

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, jak je popsáno níže.

D.1 Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte současně právo požadovat přístup k informacím o účelu a rozsahu zpracování, příjemcích údajů, době zpracování, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a podání námitky proti zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu a o zdrojích osobních údajů (tyto informace již jsou uvedeny v tomto dokumentu).

Stejně tak nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii poskytujeme bezplatně, další již mohou být zpoplatněny. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

D.2 Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování před udělením takového souhlasu, a nepovede ani k ukončení zpracování osobních údajů, které již byly anonymizovány. Odvolání souhlasu je v rámci našeho zpracování možné zejména pro účely zasílání obchodních sdělení, v rámci kterého můžete odvolat souhlas v každém jednotlivém obchodním sdělení, případně kontaktování nás na adrese uvedené výše.

D.3 Právo na opravu

Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

D.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány;
 • odvoláte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování:
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují další převažující důvody pro zpracování, popř. vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Toto právo však nemůžete uplatnit v případě, kdy je zpracování potřebné pro splnění našich právních povinností či nám svěřených úkolů ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

D.5 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je v rozporu s právními předpisy a místo výmazu budete požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují.

D.6 Právo na přenositelnost

Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro splnění smlouvy. Tyto údaje předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám či Vámi určenému správci, pokud to je technicky proveditelné. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

D.7 Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují další převažující důvody pro zpracování či pokud není zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř. pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

E. Právo podat stížnost

Vedle možnosti uplatnění práv u naší společnosti také můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

F. Změny těchto informací o zpracování

Tyto informace o zpracování jsou účinné od 10.1.2024. Jsme oprávněni tyto informace o zpracování čas od času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme na našem webu.