Informace o ochraně osobních údajů

 1. Úvod
 • Snažíme se chránit Vaše osobní údaje a soukromí.
 • Tato informace o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o Vašich právech ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.
 • "Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny.
 • Prosíme, abyste nám nepředávali žádné osobní údaje, pokud nechcete, aby byly používány způsobem popsaným v této Informaci.
 • Tato Informace se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s:
  • poskytováním informací, které si od nás vyžádáte;
  • využíváním našich služeb;
  • plněním smluv, které jste s námi uzavřeli;
  • navázáním pracovněprávního vztahu; a
  • používáním našich webových stránek
 1. Zásady zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a vždy je shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
  • Zpracováváme pouze relevantní osobní údaje, které potřebujeme pro konkrétní účel zpracování a pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Dbáme na to, aby osobní údaje byly přesné, a v případě potřeby je aktualizujeme.
  • Klademe velký důraz na zabezpečení osobních údajů a na jejich důvěrnost
 2. Sběr informací
  • Všeobecně
 • Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu).
 • Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou státní orgány, Váš zaměstnavatel, agentury pro poskytování úvěrů, náborové agentury, poskytovatelé informací nebo služeb, veřejně dostupné záznamy apod.
 • Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace, organizace, zaměstnání, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.
  • Výběrové řízení
 • Pokud máte zájem o práci ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. a poskytnete nám osobní údaje prostřednictvím e-mailu, tyto údaje budou použity pouze v rámci interního výběrového řízení. Výjimečně se může stát, že budeme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout třetím osobám v souvislosti s právními předpisy či profesními standardy např. na žádost orgánů státní správy.
  • Exkurze pro žáky a studenty
 • Snažíme se podporovat zájem dětí o odborné činnosti, které provádíme, formou exkurzí žáků základních a středních škol v našem regionu. V této souvislosti zpracováváme z bezpečnostních důvodů a po omezenou dobu před exkurzí a po ní seznamy žáků a studentů, kteří se účastní exkurzí u nás, které dostaneme z jejich škol. Pokud některý z žáků nebo studentů projeví během exkurze mimořádný zájem o některý obor nebo odbornou činnost, snažíme se tento zájem zaznamenat a při případných dalších exkurzích na něj navázat. Činíme tak jednak pro podporu projeveného zájmu žáků nebo studentů, jednak z našeho oprávněného zájmu na výchově potenciálních budoucích pracovníků společnosti Meopta.
  • Spolupráce se studenty
 • Pokud od nás dostáváte stipendium nebo ve spolupráci s námi píšete svoji diplomovou práci, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem naší vzájemné spolupráce. Studentům rovněž nabízíme možnost, aby u nás absolvovali odbornou praxi. Za tímto účelem uzavíráme smlouvu s příslušnou školou, která nám jako přílohu smlouvy poskytne seznam studentů, kteří mají o absolvování odborné praxe zájem.
  • Klub důchodců Meopta
 • Meopta vede seznam členů klubu a karet, které jim umožňují využívat některé z klubových výhod (například obědy v jídelně Meopta). Užívání této karty není nijak monitorováno, s výjimkou jejího použití při vstupu do závodní jídelny.
 1. Zpracování
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:
  • je to nutné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli ; nebo
  • poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
  • je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů, ať už Vašich, nebo jiné fyzické osoby, nebo
  • považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
  • to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.
 • Vaše osobní údaje využíváme k:
  • plnění povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli
  • udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;
  • zlepšení a rozšíření nabídky našich výrobků;
  • zlepšení naší interní organizace;
  • plnění našich zákonných a profesionálních povinností;
  • monitorování a analýze našeho podnikání;
  • zasílání obchodních sdělení
 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují právní předpisy.
 • Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:
  • základní informace, jako je Vaše jméno, titul, nebo postavení a Váš vztah k nám;
  • kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
  • finanční informace, například informace týkající se plateb;
  • informace týkající se Vašich objednávek;
  • informace týkající se využívání našich internetových stránek;
  • přihlašovací údaje a historie nákupů, pokud využíváte náš e-shop;
  • informace, které nám poskytnete za účelem přizpůsobení našich výrobků Vašim potřebám;
  • informace, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu;
  • jakékoli další informace, které nám sami poskytnete.
 1. Předávání a sdílení
 • Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:
  • jste nám k tomu dali souhlas;
  • máme právní nebo odbornou povinnost tak učinit (například za účelem splnění požadavků proti praní špinavých peněz);
  • je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně zákonných práv;
  • z důvodu organizačních změn uvnitř naší společnosti nebo přenesení veškeré nebo části našeho podnikání budeme muset předat Vaše informace novým subjektům nebo třetím stranám;
  • předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich webových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené jako se zpracovateli osobních údajů. Jde především o:
  • naše profesionální poradce a auditory
  • dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby
  • poskytovatele IT služeb
 • Z důvodů uvedených v této informaci, a pouze v souladu s naší povinností mlčenlivosti, mohou být Vaše osobní informace předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují.
 1. Sdílení informací v rámci skupiny
 • Své informace můžeme ve výjimečných případech a pouze v nezbytném rozsahu sdílet s ostatními společnostmi skupiny Meopta Group pro účely administrativně-strategického řízení a v souladu se zákonnými požadavky na přeshraniční přenos osobních údajů.
 1. Marketingová sdělení
 • Pokud s tím budete souhlasit, můžeme Vám zasílat naše obchodní sdělení. V případě, že jste souhlasili s přijetím marketingu, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnosti „odhlásit se z odběru“ přímo v e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.
 1. Ragistrace záruk
 • Pokud využijete nabídky na prodloužení zákonem stanovené záruky na naše zboží, zpracováváme o Vás navíc tyto informace:
  • datum a místo nákupu
  • zakoupený výrobek (produkt, řada, model, sériové číslo)
  • pořizovací cena výrobku
 1. Bezpečnost
 • Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.
 • Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených našim online službám; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.
 1. Cookies
 • Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies.
 1. Vaše práva
 • Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:
  • Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
  • Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
   • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné:
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
   • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni;
   • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.
 • Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že
  • zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
  • zpracování se provádí automatizovaně.
 • Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.
 • Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené poštovní nebo emailové adrese. Vaši žádost můžeme odmítnout, a případně za její vyřízení účtovat poplatek, pouze pokud nám to dovolují příslušné právní předpisy.
 • Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.
 • Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. Aktualizace
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.
 1. Kontakty a další informace
 • Kontakt: meopta@meopta.com

Poslední aktualizace: červen 2018.